Právní informace

Zásady používání webových stránek společnosti ICT EXPERT s.r.o.

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.icool4.cz je společnost ICT EXPERT s.r.o., se sídlem Nádražní 118, Dobříň, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 27275388, DIČ: CZ27275388, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, složka 21974 (dále jen „Provozovatel“), který je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem (dále jen „Autorský zákon“) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.icool4.cz (dále jen „Podmínky“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.icool4.cz (dále jen „Uživatel“). Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami vstupem na webové stránky www.icool4.cz či užitím jakékoliv informace z internetových stránek www.icool4.cz.

Provozovatel má všechna autorská práva k veškerému obsahu webových stránek www.icool4.cz, a to zejména textu, grafiky, designu stránek, fotografií, nákresů domů, souborů, odkazů, technických náčrtů, systematizaci webových stránek a dalších informací obsažených na webových stránkách www.icool.4cz.

Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.icool4.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.

Uživatel se zavazuje při používání webových stránek www.icool4.cz řídit platnými právními předpisy České republiky, jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku, nepoškozovat dobré jméno a práva Provozovatele a také ostatních Uživatelů webových stránek www.icool4.cz.

Uživatel se zavazuje nezasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu webových stránek www.icool4.cz, neumožnit zásah třetích osob do obsahu webových stránek ww.icool4.cz, nevytvářet falešné zprávy nebo nenahrávat soubory s viry či jakékoliv nebezpečné nebo škodlivé programy na webové stránky www.icool4.cz, šířit na webových stránkách Provozovatele jakékoliv zprávy nebo materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, ohrožující veřejný pořádek, nešířit klamavé či nepravdivé zprávy či materiály, materiály, které zasahují do práv a oprávněných zájmů třetích osob, jež jsou proti lidské důstojnosti nebo které svým obsahem mohou diskriminovat či diskriminují z hlediska náboženství, vyznání, rasy pohlaví či které propagují jakékoliv protiprávní jednání. V případě porušení těchto Podmínek Uživatelem může být takové jednání považováno Provozovatelem za porušení smluvních podmínek a Provozovatel může Uživateli přístup na internetové stránky www.icool4.cz znemožnit.

Pravidla zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek společnosti ICT EXPERT s.r.o.

Společnost ICT EXPERT s.r.o., Nádražní 118, Dobříň, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 27275388, DIČ: CZ27275388 zpracovává osobní údaje osob, které poskytly společnosti své osobní údaje a udělily jí souhlas k jejich zpracování (dále jen „uživatelé“), v souladu s platnými právními předpisy [zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a obecným nařízením o ochraně osobních údajů – nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále také jen jako GDPR)].

Osobními údaji uživatelů, které společnost ICT EXPERT s.r.o. zpracovává, jsou zejména:

  • identifikační a kontaktní údaje umožňující kontakt s uživateli (zejména jméno a příjmení, e-mailová adresa, číslo telefonu a jiné obdobné informace);
  • údaje získané v průběhu komunikace s uživateli;
  • údaje zpracovávané v souvislosti s poskytnutím souhlasu se zpracováním údajů (způsob udělení souhlasu, vč. IP adresy, ze které byla vyplněna e-mailová adresu).

ICT EXPERT s.r.o. zpracovává osobní údaje uživatele se souhlasem uživatele k účelům, ke kterým dal uživatel souhlas. Není-li uvedeno jinak, jedná se pouze o marketingové účely, tj. za účelem nabídky a propagace služeb a produktů společnosti ICT EXPERT s.r.o. či jejích dodavatelů.

ICT EXPERT s.r.o. prohlašuje, že osobní údaje jsou pod stálou kontrolou a ICT EXPERT s.r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji uživatelů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. V případě, že by byly osobní údaje předávány dalším subjektům (vč. předávání do zahraničí), ICT EXPERT s.r.o. se zpracovateli dat uzavře příslušnou smlouvu, kterou tyto subjekty garantují dodržování povinností vztahujících se ke zpracování osobních údajů dle českého právního řádu.

ICT EXPERT s.r.o. osobní údaje uživatelů předává pouze státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv ICT EXPERT s.r.o., specializovaným externím subjektům (zpracovatelům), které pro ICT EXPERT s.r.o. provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů.

Všechny osobní údaje, které ICT EXPERT s.r.o. zpracovává, jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění stanoveného účelu. Informaci o tom, jaké osobní údaje o uživateli ICT EXPERT s.r.o. zpracovává, poskytne ICT EXPERT s.r.o. uživateli na jeho žádost bez zbytečného odkladu a předá ji uživateli osobně, nebude-li výslovně dohodnut jiný způsob předání. Za nedůvodnou a nepřiměřenou žádost má ICT EXPERT s.r.o. právo požadovat poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Uživatel má právo na přístup k jeho osobním údajům, má právo na jejich opravu nebo výmaz. Dále má právo na omezení zpracování jeho osobních údajů, má právo na přenositelnost jeho osobních údajů. Uživatel může vznést námitku proti zpracování. Podrobnosti stanoví platné právní předpisy.

Na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů bude ICT EXPERT s.r.o. zpracovávat osobní údaje uživatele do doby odvolání souhlasu. Údaje o udělení či odvolání souhlasu mohou být zpracovávány ještě po přiměřenou dobu po odvolání souhlasu za účelem prokázání, na jakém základě byly údaje zpracovávány.

Se svými podněty se může uživatel obrátit na správce osobních údajů ICT EXPERT s.r.o.. Kontaktní údaje: ICT EXPERT s.r.o., Nádražní 118, Dobříň, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 27275388, DIČ: CZ27275388, Telefon: +420 417 631 300, Email: marketing@ictexpert.cz
Se svými podněty se může uživatel obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Cookies

Cookies jsou informace, které umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání. Většina internetových stránek Provozovatele využívá cookies. Uživatel užíváním internetových stránek www.icool4.cz uděluje souhlas s používáním cookies a s uložením cookies v Uživatelově počítači či jiném zařízení. Provozovatel na svých internetových stránkách www.icool4.cz používá cookies pro přizpůsobení obsahu a sledování návštěvnosti těchto internetových stránek.

V případě, že Uživatel nechce a nebude využívat cookies, nebo chce, aby internetový prohlížeč každé použití cookies oznámil, pak je povinen v nastavení svého internetového prohlížeče vybrat příslušnou volbu (např. v Nastavení historie či v záložce Osobní údaje dle druhu internetového prohlížeče). Zablokuje-li Uživatel všechna cookies, nebude moci využít některých funkcí stránek.

Příslušnost

Veškeré spory vzniklé v souvislosti s využíváním těchto webových stránek www.icool4.cz budou projednány věcně a místně příslušným soudem České republiky v souladu s právními předpisy České republiky.

Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a Uživatelem těchto webových stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů. Podmínky užívání stránek www.icool4.cz byly zveřejněny dne 20.9.2017 a od tohoto data jsou platné a účinné.

Informace o autorech webových stránek

V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat autory e-mailem marketing@ictexpert.cz.

Webové stránky jsou vytvořeny na publikačním systému WordPress.